Cookie beleid v.v. Dieren

De website van v.v. Dieren is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Veiligheid en VOG-beleid

Veiligheid en VOG-beleid

vv Dieren wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom in opdracht van de ALV besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bepaalde medewerkers en vrijwilligers. Dit VOG-beleid wordt vanuit de KNVB en het NOC*NSF gestimuleerd. Het nieuwe beleid gaat in bij de start van seizoen 2019-2020.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat vv Dieren alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Hieronder vind je alle protocollen die vv Dieren heeft opgesteld inzake Veiligheid.

Protocollen Veiligheid
Beleid VOG

Beleid Ongewenst Gedrag vv Dieren

vv Dieren wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom in opdracht van de ALV besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) en of kinderen van de kinderopvang organisatie te maken hebben. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC*NSF gestimuleerd.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat Vv. Dieren alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/

Aanvragen VOG
De aanvraag gaat met behulp van eHerkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en verenigingen. Dit neemt jou en ons een hoop werk uit handen. Ook wordt de aanvraag volledig vergoed. Jij hoeft ook geen kosten voor te schieten.

De vrijwilligersadministratie verwerkt elk seizoen de relevante gegevens: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres.
Namens vv. Dieren nodigt deze jou dan uit om de VOG aan te vragen. Jij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf.
Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Belangrijk: Na ontvangst van de VOG

Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar [email protected] te sturen. Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houd je de originele VOG in eigen bezit. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt!

Geldigheid VOG
De geldigheid van een VOG is gesteld op 3 jaar. Bij vv. Dieren zullen wij onze vrijwilligers en medewerkers die het betreft, elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

Heb je al een VOG?
Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op de screeningspunten 84 en 85, dan is deze voor vv. Dieren ook bruikbaar en kun je ons deze VOG mailen.

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?
Het is simpel: vv Dieren zal hier strikt mee omgaan.
Iedere vrijwilliger/medewerker bij vv.Dieren die voldoet aan het gestelde criterium, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van de Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij vv Dieren per direct.

Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie vervult of gaat vervullen. Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon van vv Dieren.

Gedragscode en aannamebeleid
Er zijn eveneens gedrags- en omgangsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat:

•de vrijwilliger/medewerker kennis neemt van de gedrags- en omgangsregels
•de vrijwilliger/medewerker zich conformeert aan deze regels.

Naast de gedrags- en omgangsregels is er een aannamebeleid vrijwilligers opgesteld.
Meer weten? Is het een en ander niet duidelijk en/of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Namens de ALV,
Bestuur vv Dieren

Omgangsregels vv Dieren

1.Ik accepteer er respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
2.Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft;
3.Ik val de ander niet lastig;
4.Ik berokken de ander geen schade;
5.Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
6.Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
7.Ik negeer de ander niet;
8.Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
9.Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
10.Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
11.Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht;
12.Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
13.Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
14.Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur

Gedragsregels vv Dieren voor vrijwilligers en medewerkers
Het overtreden van deze gedragsregels kan leiden tot een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties vanuit de KNVB.

1.De vrijwilliger/medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2.De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
3.De vrijwilliger/medewerker dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
4.De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
5.Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger/medewerker en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
6.De vrijwilliger/medewerker mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken, dat de sporter en/of de vrijwilliger/medewerker deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
7.De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
8.De vrijwilliger/medewerker zal tijdens de trainingen, wedstrijden en reizen met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of behandelruimte.
9.De vrijwilliger/medewerker heeft de plicht –voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
10.De vrijwilliger/medewerker zal de sporter geeft of accepteert geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen, of die buiten verhouding zijn.
11.Als de vrijwilliger/medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de Vertrouwens Contact Persoon van Vv. Dieren.
12.In die gevallen waarin de gedragsregels die (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger/medewerker in de geest hiervan te handelen en zo nodig in contact te treden met de door het bestuur aangewezen Vertrouwens Contact Persoon.

Als het misgaat
Procedure klachten Ongewenst Gedrag
Ofwel, Wat te doen als het mis gaat? Ofschoon er bij vv. Dieren het nodige aan gedaan wordt ongewenst gedrag te voorkomen, kan het natuurlijk voorkomen.

vv. Dieren tolereert geen ongewenst gedrag!
Bij gebleken ongewenst gedrag zal onherroepelijk royement van de vereniging plaatsvinden! Indien nodig, zal altijd melding bij Politie gedaan worden. Als er onverhoopt toch iemand slachtoffer is van ongewenst gedrag of jij weet dat iemand ongewenst gedrag vertoond heeft, dan is het zaak hier zeer serieus mee om te gaan; dat is in het belang van de gedupeerde, alsmede in dat van de overtreder.

Wat te doen?
Al naar gelang de aard van de klacht, kan de melder met de “beschuldigde” in gesprek gaan. Geef aan wat jij vindt en bespreek met elkaar hoe dit te voorkomen.

Als dit gewenst is, kan een leider of een coördinator optreden als bemiddelaar.
Komen jullie er niet uit, of is de klacht te ingrijpend?
Meld jezelf met jouw bevindingen bij onze Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

•Esther Derksen
•email: [email protected]

Deze VCP is niet direct aan onze vereniging gebonden en dus onafhankelijk. De VCP is het eerste aanspreekpunt en is bekend met welke stappen moeten worden ondernomen. Zij zal jou bijstaan en adviseren over wat te doen.

Wat gebeurt er daarna?
De VCP zal in overleg met de aanmelder en afhankelijk van de aard van de klacht:

•De klacht binnen het bestuur kenbaar maken en vragen om maatregelen. Binnen het bestuur worden twee probleem “eigenaren” aangewezen. De klacht kan anoniem bij het bestuur binnenkomen op wens van de betrokkenen.
De probleemeigenaren zullen het probleem opnemen en de nodige maatregelen nemen. Dit kan per direct als de (veiligheid) situatie daar om vraagt.
•De VCP kan de klacht melden bij de Politie en de melder begeleiden in het verdere proces. Het verenigingsbestuur wordt geïnformeerd en zal ook hier haar maatregelen preventief kunnen/moeten nemen.

Aannamebeleid vrijwilligers
Voordat je vrijwilliger/medewerker wordt bij vv Dieren
Als sportvereniging willen we, voordat je vrijwilliger of medewerker bij ons wordt, een goed beeld van je hebben.
We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is onze vereniging geen plek. Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.

In de praktijk blijkt dat je een pleger van ongewenst gedrag of seksueel misbruik niet herkent aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken bij een vereniging. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom neemt vv. Dieren de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:

✓ De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van vv. Dieren. Je moet akkoord gaan voor de naleving hiervan.
✓ Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.
✓ Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.
✓ Begeleiders en trainers van Vv. Dieren teams zijn of worden lid van de KNVB. Op het moment dat de KNVB overgaat tot de invoering een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) dan kan vv. Dieren ervoor kiezen de vrijwilliger een VOT te laten tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB en is hij daarvan op de hoogte.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is namelijk geen plek binnen de vv Dieren.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!